ŞIRNAK İLİ GÜÇLÜKONAK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLAN METNİ
                                                
            GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının İlçemize tahsis ettiği ödenek çerçevesinde, İlçemiz merkez ve bağlı köylerde 30 adet Fıstık Bahçesi yapım işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
            28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık ihale usulü ile ihale yapılacaktır.
 
1-İDARENİN                                    :
a) Adresi                                            : Güçlükonak Kaymakamlığı 3.kat. KHGB Başkanlığı Güçlükonak
b) telefon – Fax No.                           : 486 681 3100 – 486 681 3150
c) Elektronik Posta Adresi                : esen47@hotmail.com
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN ADI: Güçlükonak İlçesine bağlı köylerde 30 adet Fıstık Bahçesi yapım işi     
b) yapılacağı Yer                               : Güçlükonak İlçe Merkezi ve bağlı köyler
 
c) İşe Başlama Tarihi                        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5
                                                                  (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılıp, işe başlanılacaktır.
d) İşin Süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3-İHALENİN                                    :
a) Yapılacağı Yer                              : Güçlükonak Kaymakamlığı toplantı salonu
b) Tarih ve Saati                               : 20/10/2017  saat:15:00
 
4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
a) Tebligat için Adres Beyanı ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası.
b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğuna dair belgesi
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri
d) İdari Şartnamenin 10.maddesinin a,b,c,d,e,f,g,h,i ve j bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
e) şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu
f) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat (verilecek teklifin en az %3’ü) teminat mektubu veya T.C.Ziraat Bankası Güçlükonak Şubesindeki 2714 29137699-5049 nolu idarenin hesabına yatırdığına dair banka dekontu
g) ihale dokümanının satın alındığına dair belge (İhale dokümanını köylere Hizmet Götürme Birliği Güçlükonak adresinde görülebilir ve 3.500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın alması zorunludur.)
ğ) Firmalar verecekleri tekliflerin %50 oranında benzer iş olarak kamu kurum ve kuruluşlarından veya özel sektörden alınmış bahçe yapımı (tel örgü ) ile ilgili iş bitirme belgesine sahip olacaklardır.
h) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
ı) Posta vasıtasıyla talepler kayda alınmayacaktır ihaleye firmaların bizzat yetkilileri katılacaklardır.
i) İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
j) verilen tekliflerin geçerlilik süresi ile ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
k) Belirtilen günde ihaleyi yapıp yapmamakta idare serbesttir.
l) ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. (Ortak Girişim olarak teklif verilemez)
m) Teklifler Küçük bir zarf içerisinde olacak şekilde ikinci büyük zarfın içinde idareye teslim edilecektir.
n)Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
p)Tel örgü imalatı için Kapasite raporu
r)Fıstık fidanların sertifika belgesi olacak
s)İstekliler bahçe yapım işinde kullanılacak malzemeleri (tel örgü, gergi tel, dikenli tel, kapı ve dikme direkleri ) imalatında kullanılacak malzemelerin Üretici firmaya ait TSE enstitüsünden alınmış 1113 EN 10223-1 ve EN 10244-2 standartlarına uygunluk belgesi
 
Osman DEMİR
                         Güçlükonak Kaymakamı
                       Birlik Başkanı